توفانِ سیستان +تصاویرتوفان‌های ناشی از بادهای 120روزه که از چند روزه اخیر در منطقه سیستان شدت گرفته ، زندگی مردم منطقه را مختل و بیش از صدها نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.
کد خبر:
۳۷۳۶۲۸


منبع :
فارستوفانِ سیستان +تصاویرتوفان‌های ناشی از بادهای 120روزه که از چند روزه اخیر در منطقه سیستان شدت گرفته ، زندگی مردم منطقه را مختل و بیش از صدها نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.
کد خبر:
۳۷۳۶۲۸


منبع :
فارس